مطالعه بازار و جمع آوری داده های آماری

در عصر حاضر بهره مندی از اطلاعات به روز و سودمند موضوعی است که ارزش افزوده بسیاری برای سازمان ها در بر دارد. اشراف به محیط اطراف و تغییرات آن موجب می گردد تا افراد تصمیم گیرنده مسیر صحیحی را در روند رشد و تکامل سازمان انتخاب کنند.
بی تردید محیط هایی مانند همایش های تخصصی و نمایشگاه ها که کلیه فعالان و دست اندرکاران یک حوزه را همزمان در یک محل گردهم می آورد، مناسبترین فرصت برای مذاکره با جامعه هدف و کسب نظر آنها می باشد.
کانون برسام آمادگی دارد ضمن ارائه مشاوره در طراحی فرم ها و پرشسنامه های مربوطه، نسبت به تدارک و آموزش تیم اجرائی لازم اقدام نماید.