1

فرم های اصلی

مشارکت کنندگان محترم جشنواره موظف به تکمیل فرم های اصلی و ارائه آنها به ستاد برگزاری هستند. بدیهی است در صورت وجود نقص مدارک از ورود به غرفه ممانعت خواهد شد.
نمایشگاه تیونینگ – فایل ها و فرم ها

کتابچه قوانین و مقررات

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه تیونینگ – فایل ها و فرم ها

فرم اطلاعات دایرکتوری مشارکت کنندگان

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه تیونینگ – فایل ها و فرم ها

فرم مشخصات افراد حاضر در غرفه

برای شروع دانلود کلیک کنید
2

فرم های تکمیلی

مشارکت کنندگان محترم می توانند برای حضور اثربخش و قوی تر در جشنواره از امکانات و فضای مناسب بوجود آمده بهره برداری نمایند.

نمایشگاه تیونینگ – فایل ها و فرم ها

فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه تیونینگ – فایل ها و فرم ها

فرم درخواست خدمات فنی و تاسیساتی

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه تیونینگ – فایل ها و فرم ها

تبلیغ در رادیو نمایشگاه

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه تیونینگ – فایل ها و فرم ها

فرم خروج کالای نمایشگاهی

برای شروع دانلود کلیک کنید
3

فرم های فنی و غرفه آرایی

مشارکت کنندگان محترمی که مایل به انجام دکوراسیون خاص و ساخت و ساز در غرفه خود هستند، می بایستی ضمن مطالعه مقررات این بخش، فرم مربوطه را در زمان مقتضی جهت اخذ مجوزهای لازم به امور فنی ستاد برگزاری ارائه نمایند.
نمایشگاه تیونینگ – فایل ها و فرم ها

مجوز ساخت و ساز