1

فرم های اصلی

مشارکت کنندگان محترم جشنواره موظف به تکمیل فرم های اصلی و ارائه آنها به ستاد برگزاری هستند. بدیهی است در صورت وجود نقص مدارک از ورود به غرفه ممانعت خواهد شد.
نمایشگاه آفکس- فایل ها و فرم ها

کتابچه قوانین و مقررات

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه آفکس- فایل ها و فرم ها

فرم اطلاعات دایرکتوری مشارکت کنندگان

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه آفکس- فایل ها و فرم ها

فرم مشخصات افراد حاضر در غرفه

برای شروع دانلود کلیک کنید
2

فرم های تکمیلی

مشارکت کنندگان محترم می توانند برای حضور اثربخش و قوی تر در جشنواره از امکانات و فضای مناسب بوجود آمده بهره برداری نمایند.

نمایشگاه آفکس- فایل ها و فرم ها

فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه آفکس- فایل ها و فرم ها

فرم درخواست خدمات فنی و تاسیساتی

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه آفکس- فایل ها و فرم ها

تبلیغ در رادیو نمایشگاه

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه آفکس- فایل ها و فرم ها

فرم خروج کالای نمایشگاهی

برای شروع دانلود کلیک کنید
3

فرم های فنی و غرفه آرایی

مشارکت کنندگان محترمی که مایل به انجام دکوراسیون خاص و ساخت و ساز در غرفه خود هستند، می بایستی ضمن مطالعه مقررات این بخش، فرم مربوطه را در زمان مقتضی جهت اخذ مجوزهای لازم به امور فنی ستاد برگزاری ارائه نمایند.
4

فایل های گرافیکی و تبلیغاتی

در این بخش فایل های گرافیکی جشنواره برای بهره برداری مشارکت کنندگان محترم و سایر علاقمندان بارگذاری شده
نمایشگاه آفکس- فایل ها و فرم ها

فایل لوگوی نمایشگاه

برای شروع دانلود کلیک کنید
نمایشگاه آفکس- فایل ها و فرم ها

معرفی کلی نمایشگاه

برای شروع دانلود کلیک کنید
5

سایر موارد