کیارش

سطح 1

20


امتیاز +3

کیان زمانی

سطح 1

تعداد باری 20


امتیاز +3

علیرضا گل محمدی

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

مهرناز بقایی

سطح 1

21


امتیاز +3

امیرحسین فهیم

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

حسام

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

پریسا یونسی

سطح 1

تعداد بازی 21


امتیاز +3

محمد

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

یاسر

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

محمدرضا شفق

سطح 1

تعداد بازی 21


امتیاز +4

سامان

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

حامد پیرویان

سطح 1

تعداد بازی 21


امتیاز +5

دانیال

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

صدیقه دینجردی

سطح 1

تعداد بازی 21


امتیاز +5

پارسا

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

پارمیدا رئیسی

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

علیرضا چیذری

سطح 1

تعداد بازی 21


امتیاز +5

شروین

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

مصطفی خانزاد

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

محمد

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

هاتف

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

محمدرسول شفقت

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

لیلا

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

محمد جیسون

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

اتابک

سطح 1

تعداد بازی 21


امتیاز +4

داوود

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +4

علی نعمتی

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +2

امیر مولایی

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

آرمان زئوس

سطح 1

تعداد بازی 21


امتیاز +5

محمد خانزاده

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

شهاب گلی

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

جواد دنجر

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

شاهرخ

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

عماد

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

وحید

سطح 1

تعداد بازی 20


امتیاز +3

سعید

سطح 1

تعداد بازی 21


امتیاز +7