آشنایی با اعضا

member1

هیئت امنا

memb1er991

کمیته انضباطی

membe88r1

گردانندگان

imagec000s
 
540-protest-icon-hd-png-download

سامانه ثبت و بررسی اعتراضات


در طول جریان بازی هیچکس تحت هیچ شرایطی مجاز به زیر سوال بردن فرامین گرداننده نیست. لیکن فرد معترض می تواند حداکثر تا ۲۴ساعت پس از اتمام بازی اعتراض خود را با ذکر دلایل و‌ مستندات از طریق پرتال باشگاه به ثبت برساند.
images

قوانین و مقررات


 

همکاری با ما

در صورت تمایل به هرگونه همکاری با باشگاه به این بخش مراجعه کنید