ثبت اعتراض

در طول جریان بازی هیچکس تحت هیچ شرایطی مجاز به زیر سوال بردن فرامین گرداننده نیست. لیکن فرد معترض می تواند حداکثر تا ۲۴ساعت پس از اتمام بازی اعتراض خود را با ذکر دلایل و‌ مستندات از طریق پرتال باشگاه به ثبت برساند. در چنین حالتی موضوع به کمیته انضباطی ارجاع شده و حداکثر ظرف یک هفته مورد موشکافی قرار خواهد گرفت. در صورت تصدیق نظر گرداننده توسط کمیته انضباطی رای نهایی صادر می شود و در صورت تثبیت بی گناهی بازیکن یا کشف اشتباه در هدایت بازی، از گرداننده امتیاز کسر می شود. تمکین بدون چون و‌ چرا از آرای صادره توسط کمیته انضباطی، برای کلیه بازیکنان و‌ گردانندگان الزامیست.

لطفا مشکلی را در جریان بازی حس گرده اید بطور مختصر توضیح دهید

انتخاب مسیر …

اگر مایل هستید می توانید جهت تکمیل اعتراض خود فایلی حداکثر تا سایز 10 MB را پیوست کنید

لطفا صبر کنید