mostafa

مصطفی خانزاده

تعداد گردانندگی رسمی برای باشگاه: 24 بازی معدل اخذ شده بر اساس نظرسنجی: 16.82
Screenshot_20230813-155740_WhatsApp

امیر مولایی

تعداد گردانندگی رسمی برای باشگاه: 0 بازی معدل اخذ شده بر اساس نظرسنجی: 0
گردانندگان بازی های رسمی

پریسا یونسی

تعداد گردانندگی رسمی برای باشگاه: 17 بازی معدل اخذ شده بر اساس نظرسنجی: 17.25
Untir-1

جواد دنجر

تعداد گردانندگی رسمی برای باشگاه: 5 بازی معدل اخذ شده بر اساس نظرسنجی: 18.11
Unoed-1

محمدحسین خانزاده

تعداد گردانندگی رسمی برای باشگاه: 0 بازی معدل اخذ شده بر اساس نظرسنجی: 0