درخواست همکاری بعنوان گرداننده

اهم سوابق خود را در زمینه اجرای بازی های نقش مخفی و گفتگومحور با ذکر تاریخ و محل درج بفرمایید

لطفا صبر کنید