400 میلیون تومان

platinum-package
درج لوگو روی پوستر *** درج لوگو روی کارت پارکینگ * درج لوگو روی کارت غرفه داران * درج نام و نشان تجاری در بند کارت غرفه داران درج لوگو روی کارت های دعوت * درج لوگو روی بنرهای شهری و سایر تبلیغات محیطی * اختصاص فضای نمایشگاهی در موقعیت ممتاز 32 متر مربع اختصاص وقت سخنرانی در مراسم افتتاحیه * تجلیل در مراسم اختتامیه * اهدای لوح تقدیر * آگهی تبلیغاتی در کتاب نمایشگاه 2 صفحه رنگی اختصاص کارت تشریفاتی خودرو جهت ورود به فضای نمایشگاه ** پخش مصاحبه در رادیو سراسری * پوشش خبری ویژه قبل، در حین و پس از برگزاری نمایشگاه * بیلبورد در محل پر تردد نمایشگاه * تبلیغ در رادیو نمایشگاه 20 نوبت در روز درج نام و نشان تجاری در برگه های نظرسنجی *** درج نام و نشان تجاری روی خودکارهای نظرسنجی * امتیاز اهتزار بالون تبلیغاتی در محل نمایشگاه * اجرای مسابقه و قرعه کشی در محل نمایشگاه * نصب پرچم در محل سخنرانی ها و مصاحبه ها *** درج نام و نشان تجاری در محل نمایش تندیس ویژه نمایشگاه ***

285 میلیون تومان

Gold-Package-Graphics-Design
درج لوگو روی پوستر ** درج لوگو روی کارت پارکینگ * درج لوگو روی کارت غرفه داران * درج نام و نشان تجاری در بند کارت غرفه داران * درج لوگو روی کارت های دعوت * درج لوگو روی بنرهای شهری و سایر تبلیغات محیطی * اختصاص فضای نمایشگاهی در موقعیت ممتاز 28 متر مربع تجلیل در مراسم اختتامیه * اهدای لوح تقدیر * آگهی تبلیغاتی در کتاب نمایشگاه 1 صفحه رنگی اختصاص کارت تشریفاتی خودرو جهت ورود به فضای نمایشگاه * پوشش خبری ویژه قبل، در حین و پس از برگزاری نمایشگاه * تبلیغ در رادیو نمایشگاه 15 نوبت در روز درج نام و نشان تجاری در برگه های نظرسنجی ** امتیاز اهتزار بالون تبلیغاتی در محل نمایشگاه * اجرای مسابقه و قرعه کشی در محل نمایشگاه * توزیع بروشور در پکیج همایشهای جانبی * نصب پرچم در محل سخنرانی ها و مصاحبه ها ** درج نام و نشان تجاری در محل نمایش تندیس ویژه نمایشگاه **

125 میلیون تومان

Silver-Package-Graphics-Design
درج لوگو روی پوستر * درج لوگو روی کارت غرفه داران * اختصاص فضای نمایشگاهی در موقعیت ممتاز 20 متر مربع اهدای لوح تقدیر * آگهی تبلیغاتی در کتاب نمایشگاه نیم صفحه رنگی پوشش خبری ویژه قبل، در حین و پس از برگزاری نمایشگاه * تبلیغ در رادیو نمایشگاه 10 نوبت در روز درج نام و نشان تجاری در برگه های نظرسنجی * نصب پرچم در محل سخنرانی ها و مصاحبه ها * درج نام و نشان تجاری در محل نمایش تندیس ویژه نمایشگاه *

80 میلیون تومان

11305378_3536f726-968e-4536-988e-c82313ff80bf
درج لوگو روی پوستر * اختصاص فضای نمایشگاهی در موقعیت ممتاز 12 متر مربع اهدای لوح تقدیر * آگهی تبلیغاتی در کتاب نمایشگاه نیم صفحه رنگی تبلیغ در رادیو نمایشگاه 5 نوبت در روز درج نام و نشان تجاری در برگه های نظرسنجی * نصب پرچم در محل سخنرانی ها و مصاحبه ها * درج نام و نشان تجاری در محل نمایش تندیس ویژه نمایشگاه *