بازدیدکنندگان روز نخست

5693

نفر


بازدیدکنندگان روز دوم

4280

نفر


بازدیدکنندگان روز سوم

7892

نفر


بازدیدکنندگان روز آخر

8830

نفر


گزارش تصویری روند برگزاری

حامیان جشنواره

2836h1
2836h4
2836h2
2836h3

مصاحبه ها

تاریخچه و سوابق گذشته این رویداد