مجمع عمومی موسس انجمن خودروهای سفارشی، قدیمی، ارتقاء یافته و لوازم برون جاده ای

با توجه به ظرفیت های بالای کشور در صنعت طراحی و اجراء خودروهای سفارشی و از آنجایی که عدم وجود تشکل تخصصی موجب بروز نوعی سردرگمی در پیگیری مطالبات صنفی کارفرمایان و بعضاً بروز مشکلاتی برای مصرف کنندگان شده است. ازاینرو برابر هماهنگی های اولیه با مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجمع عمومی موسس"انجمن صنفی کارفرمایی خودروهای سفارشی، قدیمی، ارتقاء یافته و لوازم برون جاده ای" مد نظر می باشد.