علیرضا چیذری

علیرضا چیذری

دبیر اجرایی 09123235293
indexyou5

پریسا یونسی

قائم مقام ستاد و مدیر بازرگانی 09195940269
15f22013-13ce-4d81-9044-7b88a0ef19d6

رزا زارعی

کارشناس امور نمایشگاهی 09023235293