فرم های IRANMEDIA2018

فرم ثبت نام اولیه (دریافت فایل Download)

کارت شناسایی غرفه داران

کتابچه قوانین و مقررات (دریافت فایل Download)

اطلاعات کتاب رسمی نمایشگاه

فرم پیشنهاد کارگاه های آموزشی

فرم درخواست انصراف