تزئینات، گل آرایی، بادکنک آرایی

گل مظهر زیبایی ها و وسیله ای مناسب برای ابراز محبت به اطرافیان است. در همایش ها برای تلطیف محیط از گل آرایی صحنه، تریبون، میز پذیرایی و سایر فضاها استفاده می شود.
با استفاده از بادکنک محیط شاد و زیبا می شود. این وسیله بویژه برای گروه سنی کودک و نوجوان بسیار جذاب است. همچنین ایجاد عنوان و لوگو بنگاه های اقتصادی توسط بادکنک تاثیر ماندگاری در اذهان عمومی می گذارد.