بازاریابی و فروش فضای نمایشگاهی

میزان استقبال مشارکت کنندگان، مساحت واگذاری فضای نمایشگاهی و جانمایی دقیق غرفه ها اصلی ترین معیارهای ارزیابی رویدادهای نمایشگاهی است.
کانون برسام با بهره مندی از پرسنل مجرب و کارآزموده به دفعات اقدام به برپایی نمایشگاه های عمومی و تخصصی نموده و در بسیاری از موارد نیز بعنوان بازوی اجرایی در کنار مجریان نمایشگاه ها عمل کرده است.
این کانون آمادگی دارد از طریق برپایی نمایشگاه جنبی کنگره ها، جشنواره ها و سمینارهای داخلی و خارجی معتبر ضمن تامین بخشی از هزینه های برگزاری، نسبت به ارتقاء سطح کیفی و کمی چنین رویدادهایی اقدام نماید.