امور فنی

امور فنی
نقشه کشی و تقسیم بندی مناسب سالن های نمایشگاهی موجب استفاده بهینه فضا و رفاه بیشتر غرفه داران و بازدیدکنندگان می گردد. کانون برسام با در اختیار داشتن تجهیزات کامل و تیم اجرایی حرفه ای آماده تهیه نقشه ها فنی و ساخت غرفه های نمایشگاهی استانداردو ویژه میباشد.
برخي از موسسات مطرحی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم