اتاق مذاکرات انقلاب

این اتاق زیبا محلی مناسب برای برگزاری جلسات چند نفره مهم و سطح بالا است. گفتنی است کلیه اصول ایمنی و تشریفاتی در این مجموعه مورد نظر قرار گرفته است.