رزرو غرفه نمایشگاهی در OFFEX2020

- برگزاركننده در پذیرش درخواست ها اختیار تام دارد

- تکمیل این فرم صرفاً به منزله پیش ثبت نام است و تا زمانیکه مشارکت کنندگان محترم اقدام به تسویه حساب کامل ننماید غرفه رزرو نخواهد شد

- مبالغ اعلام شده علی الحساب می باشند و مبلغ قطعی متعاقباً طی پیش فاکتور اعلام می گردد

حق انتخاب مكان غرفه بر اساس اولویت ثبت نام می باشد. بدین معنی كه متقاضیانی كه سریعتر نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه مشاركت خود اقدام نمایند، درخصوص انتخاب مكان غرفه بر سایرین تقدم خواهند داشت