کتابچه قوانین و مقررات

کتابچه قوانین و مقررات

برای شروع دانلود کلیک کنید
فرم کتاب دایرکتوری

فرم کتاب دایرکتوری

برای شروع دانلود کلیک کنید
فرم مشخصات افراد حاضر در غرفه

فرم مشخصات افراد حاضر در غرفه

برای شروع دانلود کلیک کنید
فایل لوگوی جشنواره

فایل لوگوی جشنواره

برای شروع دانلود کلیک کنید
فرم درخواست مجوز ساخت (ویژه غرف خودساز)

فرم درخواست مجوز ساخت (ویژه غرف خودساز)

برای شروع دانلود کلیک کنید
قوانین غرف خودساز

قوانین غرف خودساز

برای شروع دانلود کلیک کنید
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت

برای شروع دانلود کلیک کنید