مراحل طراحی تا اجراء

پس از آنکه کلیه نیازهای مشتری طی عملیات طراحی لحاظ گردید و طرح مذکور بصورت سه بعدی از نماهای مختلف به رویت و تایید کارفرما رسید، اجراء در سه مرحله اصلی صورت می پذیرد:
بـخش اول) آماده سازی کلی سازه ها است که می بایستی در کارگاه انجام شود
بـخش دوم) مونتاژ و نصب سازه ها در محل برگزاری نمایشگاه
بخش سوم) امور تکمیلی شامل برقکاری، نورپردازی، رنگ آمیزی، نصب تابلوها، الصاق برچسب ها، تامین تجهیزات و …