طراحی و مهندسی

شبـیه سازی آنـچه که مقرر است در جریـان برگزاری نمایشگاه اجراء شود بعنوان یک نقشه راه همواره مورد نیاز می باشد. امروزه به یاری نرم افزارهای پیشرفته اینکار به راحتی امکانپذیر است. لیکن همچنان میـزان تجربه، مهارت و نوآوری طراحان است که موجب تمایز محصول نهایی کار می گردد.
لازم است که خروجی واحد طراحی توسط مهندسین ناظر مجرب مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم بارها ویرایش گردد.