شرایط عمومی استخدام

  • امانت داری، صداقت، راستگویی و درست کرداری
  • التزام عملی و نظری به اجراي تصميمات و مصوبات قانوني اركان موسسه برنامه سازان میهن
  • رسیدن به سن قانونی
  • تابعيت ايران
  • عدم عناد با قوانین و مقررات جاری کشور
  • عدم اعتیاد به مشروبات الکلی و هرگونه مواد دخانی یا مخدر
  • رعایت موازین و شئونات اخلاقی