صحنه آرائی، ساخت دکور و ماکت

ساخت دکور صحنه نقش حائز اهمیتی در مناسب سازی محیط دارد. دکورها می توانند یادآور مفاهیم و مناسبت های سنتی، مذهبی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی باشند.
از سوی دیگر در همایش هایی که دارای جنبه های علمی و تجاری هستند، ساخت ماکت اجسام و یا محوطه ها در ابعاد کوچکتر یا بزرگتر می تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین ساخت ماکت در صنایع مختلف دارای کاربردهای متعددی است.