تشکیل ستاد خبری

میزان اثربخشی اخبار در جهت دهی افکار عمومی بر هیچ کس پوشیده نیست. بطوریکه جامعه حقایق را آنگونه که می بیند و می شنود درک کرده و می پذیرد. بدون پوشش خبری و یا در صورت عملکرد ضعیف در این حوزه حتّی بزرگترین رویدادها نیز در نیل به اهداف خویش ناموفق خواهند بود.
در حقیقت تشکیل ستاد خبری تبلیغاتی کم هزینه است و از آنجاکه در این شیوه مفاهیم بصورت خبر و بطور غیرمستقیم به مخاطب منتقل می شوند تاثیر آن اعجاب انگیز خواهد بود.
به ویژه در مواردی که جذب حامیان مالی و یا مشارکت کننده نمایشگاهی مورد نیاز است، ایجاد ستاد خبری موجب ترغیب جامعه هدف به سرمایه گذاری می گردد.
در این راستا کانون برسام با رسانه های معتبر از جنس های متفاوت (صوتی، تصویری، نوشتاری، فضای مجازی و …) همکاری داشته و از حمایت و همراهی صدا و سیمای ج. ا. ایران، واحد مرکزی خبر و جراید کثیر الانتشار بهره مند است.