تشریفات

استقبال، همراهی و بدرقه میهمانان ویژه امریست تخصصی که نیازمند تجربه و تسلط به مهارت های لازم می باشد.
خدمات کانون برسام در حوزه تشریفات عبارت است از:
تدارک محل اقامت
استقبال در بدو ورود
انتقال به هتل
مشایعت توسط مترجم و محافظ شخصی (در صورت لزوم)
سرویس روزانه تردد بین هتل و محل برگزاری مراسم
تدارک گشت های شهری و بین شهری
تهیه یادبود و هدایای ویژه
مشایعت تا فرودگاه و بدرقه